Thursday, December 1, 2016

Maakoolileht Merlikalt rühmatöö


Teema:
Maakoolileht
Eesmärk:
Kajastadas erinevate koolide sündmusi, muudatusi ning koolieluga seonduvat. Lisaks sellele saaksid meie koolid sõpruskoolideks ning looksime võimalusi uute ning suuremate projektide tegemiseks.
Projekti lühikirjeldus: kes on seotud, mis aine õpetajad, mis riigist
Omavahel oleksid seotud neli kooli: Palupera, Puka, Tsirguliina, Keeni. Kaasatud saaksid kõik õpilased ning õpetajad, kes tunnevad huvi ajakirjanduse või lihtsalt ajalehe tegemise vastu. Kindlasti saaksime siinkohal kasutada eesti keele õpetajaid, et teha ajalehele õigekirja kontrolli. Tegevus toimub Eesti siseselt ja lähi koolidega.
Vanuserühm:
Põhikool
Projekti suhtlemise keel:
Eesti keel
Pedagoogilised eesmärgid:
(mis on selle projekti eesmärk, mida õpitakse ja mida see projet toetab). Seos õppekavaga (integreeritavad ained)
Läbi antud projekti õpitakse tundma ajakirjandust ning keelt, mille üheks suunaks on noortele võimaldatavad ühised koolitused. Seoses õppekavaga saab seda siduda eesti keele ainega ning mingil määral arvutiõpetusega.
Projekti probleemipüstitus:
(mida projektis uuritakse ja püütakse teada saada, kuidas seda tehakse)
Kõigepealt uuritakse, kas selline asi nagu maakoolileht on üldse huvi pakkuv ning tõhus ja mõistlik ettevõtmine.
Õpilased ja nende tegevus projektis: Projekti etapid:
I etapp
Alustuseks tuleb uurida pakutud koolidest, et kas ollakse valmis selliseks mahukaks projektiks. Tutvustaks kõigile eesmärke ning üritaks luua sõprussidemeid ning suhtlust. Üldiselt peaks tegevus käima läbi õpilaste ning kordineeriva juhendaja. Korraldame kokkusaamisi lõbusas olekus, et asi poleks liiga ametlik ja ehmatav noorte jaoks.

II etapp
Selles etapis peaksime oma koostööpartnerites olema täiesti kindlad ning neid usaldama. Paneksime paika kava ning detaililiselt kuupäevad ning koolituste ajakava. Hakkame oma tegevuskavaga töötama ning proovime püsida graafikus. Anname välja ajalehte, uurime populaarsust ja vajadust ning teeme statistikat.

III etapp
See etapp peaks siis olema selline, et regulaarselt ilmub ajaleht ning selle taga töötavad kindlad ja motiveeritud meeskonnad. Iga kool hakkab koolitama uusi järglasi ning iga poolaasta lõppedes teeksime kokkuvõtte ning arutame läbi plussid ja miinused.
Plaanitav kestvus:
Seni kuni huvilisi jätkub
Kasutatavad e-vahendid:
(milliseid veebipõhiseid või muid IKT vahendeid kasutatakse projektis)

Google drive, facebook, dropbox, gmail
Kokkuvõtted projektist:
(kuidas projekt lõpeb, mis on projekti tulem)

Üldiselt võiks projekt lõppeda nii, et töö jätkub ikka edasi. Lehte antakse välja aktiivselt ning noortele meeldib see väga. Tulemuseks võikski olla see, et noored jätkavad koolidevahelist sõprussuhet ning ajalehe ilmumist.


Idee: maakoolileht, eesti keele arendamiseks
Valime välja erinevad koolid, kellega koostööd teha. Mõte on kasutada QR-koode, et lisada erinevaid videosid. Edasi võiks arendada eesti keelt ning kultuuri.
Koolide vahelised esindajad saavad kokku ning vahetavad ideid.

Puka,
Palupera
Tsirguliina
Keeni


No comments:

Post a Comment